SOUTĚŽE ZDM 2023

Pravidla soutěže
voucher / produkt od vystavovatelů na Zlín Design Marketu

Soutěže budou probíhat na Facebook a Instagram Zlín Design Marketu.

(dále jako „Pravidla“)

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelem soutěže je Zlínský zámek o.p.s. se sídlem Soudní 1, Zlín 76001 IČO 29374511 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 553 (dále jako „pořadatel“).

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: info@zlin-design.cz

 1. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o voucher nebo produkt od vystavovatelů na Zlín Design Marketu, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

 2. Pořadatel tímto prohlašuje, že:

●       soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook / Instagram a nijak s ní nesouvisí;
●       společnosti Facebook / Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

B. PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

●       věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;
●       osobní vyzvednutí výhry na Zlín Design Marketu 25.-26.11.2023 u vystavovatele, který dal voucher nebo produkt do soutěže
●       soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook / Instagram;
●       dodržování podmínek sítě Facebook / Instagram po celou dobu trvání soutěže.

 1. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.

 2. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.
   

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

 1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání: ​

1.     Napište pod příspěvek se zadáním správnou odpověď na položenou otázku.
2.     Počet vašich odpovědí je omezený na jednu.
3.     Označte stránku „Zlín Design Market“ – „To se mi líbí“
4.     Označte stránku vystavovatele, o jehož produkt se soutěží – „To se mi líbí“

 1. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do 24. 11. 2021 do 20:00 hod. Výherce pořadatel vyhlásí 25. 11. v 10:00 v příspěvku na facebookovém / instagramovém profilu pořadatele.

 2. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

●       o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
●       nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
●       v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

 1. Soutěž má 1 výherce/soutěž, získá 1 voucher nebo 1 produkt od vystavovatele. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

 2. Výherci soutěže budou vylosováni náhodně pomocí ručního losování.
  Případně Výherci soutěže budou vybráni pořadatelem podle toho, zda a jak splnili zadání soutěže. Výběr výherců je na uvážení pořadatele.

 3. Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele takto:
  napíše mu do zprávy na Facebooku / Instagramu a sdělí mu údaje potřebné pro předání výhry. Pokud si výherce výhru osobně nevyzvedne na Zlín Design Marketu, 25.-26.11.2023, Soudní 1, Zlín 76601 u vystavovatele výhru si ponechá vystavovatel.

 4. Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel zrovna nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce .

 5. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.

 6. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

  10. Každý soutěž obsahuje 1 produkt nebo 1 voucher.
   

D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.

 2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

●       pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook / Instagram, emailovou adresu a telefonní číslo (u výherců);
●       pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
●       právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
●       pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
●       pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, případně smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;
●       soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů):
MgA.Miroslava Ptáčková, Ph.D., info@zlin-design.cz

 1. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

 2. Vzhledem k tomu, že výherní příspěvek (příspěvky) má povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem:

●       zveřejnění na webových stránkách pořadatele www.zlin-design.cz a v rámci článku o průběhu soutěže a jejích výsledcích,
●       zveřejnění příspěvků (zejména stories) na sociálních sítích pořadatele o tom, jaké soutěžní příspěvky pořadatele pobavily nebo zaujaly,